Desenvolupar un procés d’ensenyament – aprenentatge no traumàtic, mitjançant l’elaboració de programacions didàctiques que contemplin continguts conceptuals, procedimentals i actitudinals adaptats a les característiques dels esportistes i les exigències de les categories del club. Per tal de garantir el desenvolupament eficaç de la programació, s’agruparan els esportistes segons el criteri de l’homogeneïtat de capacitats i nivells, que permeti aconseguir els objectius fixats segons la categoria de cada grup.

La responsabilitat del disseny i distribució dels jugadors en grups homogenis per nivells, és una tasca que correspon amb exclusivitat a l’equip tècnic. En cas que qualsevol jugador no respongui a les expectatives tant per excés com per defecte creades a l’inici de temporada, s’avaluarà amb la família la possibilitat i idoneïtat de canviar de grup en qualsevol moment del procés.

Cal recordar, a excepció dels nens d’iniciació – i tampoc no tots -, que els grups participen de l’activitat de la COMPETICIÓ. És molt important definir amb tota claredat l’objecte d’aquesta competició en qualsevol dels models formatius, ja que aquesta adquireix matisos diferents en cada un d’ells.

L’estructura dels equips del club serà piramidal, oferint una oferta de participació molt gran en les primeres edats de formació, alhora que hi ha una reducció progressiva d’aquesta oferta a mesura que s’avança en la formació. Aquesta proposta d’oferta respon a una realitat d’infraestructura d’espais esportius i a les exigències de les categories del club.

MODEL FORMATIU BÀSIC

OBJECTIU: Aconseguir despertar i mantenir l’interès de l’esportista per practicar i millorar els continguts pròpiament del futbol des d’una preparativa lúdica i recreativa pel plaer de practicar esport.

DESTINATARI: Va dirigit als jugadors de futbol que per les seves capacitats innates i d’aprenentatge no aconsegueixen manifestar el nivell exigit en la competició federada. Tanmateix podran participar aquells jugadors que tot i manifestar capacitats per participar en un model formatiu avançat, no sigui per ells una prioritat.

TIPUS DE COMPETICIÓ: Participaran en la competició escolar organitzada pel Consell Esportiu del Garraf en les Modalitats de futbol 7. En la categoria d INICIACIÓ, un equip participarà d’una lliga de Futbol 5 que s’organitza a nivell privat en la comarca.

OBJECTIU DE LA COMPETICIÓ: La competició serà una eina educativa que adquireix prioritats educatives en valors i que no persegueixin en exclusivitat la necessitat de competir per guanyar. Els objectius de la competició no exclourà mai la participació en ella, de tots els jugadors en una proporció similar.

CATEGORIES: Contempla la possibilitat de treballar des dels 4 anys fets en el moment de la inscripció (iniciació), fins a la categoria aleví inclosa. Aquesta temporada, a partir d’infraestructura del club, aquest oferirà 1 equip aleví, dos benjamins, tres prebenjamins i quatre d’iniciació.

DIES I HORES D’ENTRENAMENT: Dos dies d’entrenaments setmanals d’1h:30 per sessió

PROGRAMACIÓ: Programa formatiu bàsic en futbol.

L’agrupament dels jugadors pots atendre a altres criteris que no siguin l’homogeneïtat i nivell.

MODEL FORMATIU AVANÇAT COMPETITIU

OBJECTIU: Preparar a l’esportista i a l’equip per la competició setmanal. Treball fonamentalment dirigit a l’obtenció de resultats en la competició federada.
DESTINATARI: Va dirigit als jugadors de futbol que manifestin capacitats innates i d’aprenentatge, que els permeti respondre d’una manera no traumàtica a les exigències de la competició en qualsevol de les categories federades que ofereix el club. Aquesta necessitat de manifestar unes capacitats segons la categoria, dependrà dels assoliments que vagi aconseguint l’entitat i que podran ser diferents de temporada en temporada.
TIPUS DE COMPETICIÓ: Participaran en la competició federada organitzada per la Federació Catalana de Futbol, en les modalitats de futbol 7 en categories prebenjamí, benjamí i aleví, i futbol 11 en categories infantils, cadets i juvenils.

OBJECTIU DE LA COMPETICIÓ: La competició serà una eina educativa que adquireix uns valors educatius dirigits a l’obtenció de resultats positius. Les exigències de la competició podrà marcar la participació en major o menor grau de cada jugador. La valoració de la participació de l’esportista sempre serà global i es farà al finalitzar la temporada.

CATEGORIES: De prebenjamins fins sènior. Aquesta temporada, el club oferirà quatre grups alevins, tres infantils, quatre cadets, tres juvenils i dos sèniors.

DIES I HORES D’ENTRENAMENT: tres dies d’entrenaments setmanals de 1h:30 per sessió.

PROGRAMACIÓ: Programa formatiu avançat competitiu dirigit a l’obtenció de resultats a curt i mig termini.

L’agrupament dels jugadors obeirà a les característiques d’aquests i a les exigències de les categories sempre seguint el criteri d’homogeneïtat de capacitats.

 

MODEL FORMATIU AVANÇATEN ALT RENDIMENT

OBJECTIU: Iniciar un procés formatiu que garanteixi un aprenentatge progressiu a mig i llarg termini de màxim nivell.
DESTINATARI: Va dirigit a aquells jugadors de futbol que manifestin capacitats elevades i comportaments talentosos en qualsevol dels continguts propis del futbol.
TIPUS DE COMPETICIÓ: Participaran en la competició federada organitzada per la Federació Catalana de Futbol, en les modalitats de futbol 7 i 11.

OBJECTIU DE LA COMPETICIÓ: La competició no té un fi en si mateixa sinó que representa l’oportunitat de poder exposar els aprenentatges adquirits. Sempre s’ha de fer en un context que no representi un estres que influeixi negativament en l’aprenentatge del jugador. El resultat en la competició ha de ser una conseqüència del treball desenvolupat fins aleshores.

CATEGORIES: Aquest any intentarem iniciar amb dos equips del club aquest procés formatiu avançat en alt rendiment. Es crearà cada any un grup nou en la categoria.

DIES I HORES D’ENTRENAMENT: tres dies d’entrenaments setmanals de 1h:30 per sessió.

PROGRAMACIÓ: Programa formatiu avançat en alt rendiment dirigit a l’obtenció de resultats a mig i llarg termini dirigit a l’obtenció dels objectius i continguts programats.